Immateriella rättigheter – viktig tillgång för SMF

Den svenska företagsmarknaden kännetecknas av små och medelstora företag (SMF). Av de cirka 1,2 miljoner företag som finns i Sverige är hela 99,9 procent SMF och flertalet av dessa är så kallade mikroföretag med färre än 10 anställda. Om SMF och mikroföretag är den svenska ekonomins motor så utgör immateriella rättigheter en viktig tillgång hos dessa företag.

I denna artikel så diskuterar Henrik Sjölander och Liselott Enström, partners vid Barker Brettell Sweden AB, varför immateriella rättigheter bör utgöra en hörnsten i varje SMF och mikroföretags affärsstrategi.

Tillväxt och investeringar

SMF som ansöker om registrering av sina immateriella rättigheter har större sannolikhet för tillväxt än företag som inte lämnar in några patent-, varumärkes- eller designansökningar. Tillväxten ökar dessutom markant om företaget har en strategi som sätter immaterialrätten i fokus och som prioriterar mångfalden av immateriella rättigheter. Att komplettera patent- och/eller designskydd med varumärkesansökningar ger ett ökat tillväxtvärde.

Marknadsandelar

Ett av syftena med immateriella rättigheter är att förhindra eller försvåra för konkurrenter att ”snylta” på ens investeringar och därmed ge företaget tid att säkra en marknadsposition, prissätta produkten eller tjänsten och skapa marknadsandelar. Detta andrum som de immateriella rättigheterna ger, möjliggör att man kan hämta hem de investeringar som har gjorts inom forskning men kan även användas som grund för framtida satsningar på produktutveckling.

Dörröppnare

Patent, även pågående patentansökningar, samt  varumärkessymbolen Ò sätter en stämpel på företaget som innovativt och kan höja dess rykte inom branschen. Immateriella rättigheter kan även vara dörröppnare om företaget söker samarbetspartners eller väljer att kontakta en större aktör för exempelvis en exit genom förvärv. En av de första frågorna ett SMF får vid kontakt med ett större företag är just vilka immateriella rättigheter som företaget har vinnlagt sig om att registrera och skapa sig ensamrätt till, och det är inte sällan att ett SMF möter kalla handen om sådana rättigheter saknas.

Attrahera investerare

Investerare och företagsänglar är väl medvetna om de fördelar som immateriella rättigheter har för SMF och dess tillväxtpotential. Det finns ofta en direkt koppling mellan deras vilja att investera i ett SMF och företaget patent-, design- och/eller varumärkesportfölj. Den ensamrätt som de immateriella rättigheterna ger är inte bara en tillgång i företagets balansräkning utan också en försäkran om att ens investeringar kan stanna inom företaget.

Licensmöjligheter

För många SMF är det ett mycket stort steg att sätta upp en fungerande produktionslina och att själva sköta försäljning och marknadsföring av produkterna. Forsknings- och utvecklingsinriktade företag kan då istället utnyttja sina immateriella rättigheter som inkomstkälla genom att licensiera ut sina rättigheter till andra företag som hanterar produktionen och/eller försäljningen.

Vi på Barker Brettell Sweden AB har en passion för och många års erfarenhet av att hjälpa SMF med att ta tillvara och skydda de innovativa produkter och tjänster som företagen har skapat och utvecklat och därigenom lägga en grund för lönsamhet och tillväxt. Har du som företagare eller blivanade företagare frågor angående immateriella rättigheter relaterat till din verksamhet .  kontakta gärna Henrik Sjölander, patentombud, eller Liselott Enström, varumärkesjurist.

Share